Informačná povinnosť ku spracúvaniu osobných údajov

Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, 062 01 Vysoké Tatry
IČO : 42 237 521
telefón: +421910 904 837, mail: [email protected]

Žampa Ski Club Vysoké Tatry ( ďalej ako „ Klub „ ) spracováva Vaše osobné údaje výlučne za účelom Vašej registrácie a samotnej účasti na „ Žampa Cup „.
Klub spracováva osobné údaje v rozsahu uvedenom na prihláške na „Žampa Cup“ a na základe Vášho súhlasu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s legislatívnymi predpismi len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Klubom .
Vaše osobné údaje budú spracované a zálohované prostredníctvom informačného systému. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to bude možné podľa právnych predpisov alebo dohody.
Klub je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu a za účelom registrácie a účasti na
„Žampa Cup„ .

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas
V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať – elektronicky na adrese : [email protected]
– písomne na adrese : Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Starý Smokovec 62, 062 01 Vysoké Tatry
– oznámením o odvolaní súhlasu osobne v sídle Klubu
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup
– máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o ich opravu alebo aktualizáciu.

Právo na výmaz (na zabudnutie)
– máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje,
ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania
– Ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať
– máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
– ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27; te l. číslo: +421/2/32313214; mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Tomáš Žampa – predseda klubu